statement_by_yevgeni_zhovtis_17_february_2012

statement_by_yevgeni_zhovtis_17_february_2012